تهیه رنگدانه زرد کروم

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی رنگ

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

 استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی فاز های ایجاد شده یباشد.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه رنگدانه زرد کروم
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21:15 ] [ مسعود ]
[ ]

تهیه رنگدانه نارنجی کروم

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی رنگ

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه رنگدانه  نارنجی کروم

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه : تهیه رنگدانه  نارنجی کروم

 استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی فاز های ایجاد شده میباشد.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: تهیه رنگدانه نارنجی کروم
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21:14 ] [ مسعود ]
[ ]

مجموعه شامل گزارش کار های شیمی تجزیه 2

[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21:6 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II) تیتراسیون PH- سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: رسم منحنی تغییرات PH اسید ضعیف با باز قوی ، تعیین غلظت اسید و محاسبه ثابت تفکیک اسیدی.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, II, تیتراسیون PH, سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21:1 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II) تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, II, تیتراسیون PH, سنجی اسید قوی, باز قوی
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 21:0 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II)شPHمتری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

 تیتراسیون PH- متری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, II, شPHمتری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:57 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II) تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید ضعیف با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ث
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:53 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II) تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز ضعیف و تعیین ثابت اسیدی.

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز ضعیف و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید ضعیف با بازضعیف ،و درنهایت تعیین غلظت باز مجهول اسید.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, II, تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز ضعیف و تعیین
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:53 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (II) تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

دانشگاه پیام نور استان ایلام

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید قوی با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, II, تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثا
[ جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:51 ] [ مسعود ]
[ ]

مجموعه شامل گزارش کار های شیمی تجزیه 1

[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:33 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه 1 (تیتراسیون رسوبی)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تیتراسیون رسوبی

هدف آزمایش :تعیین یون کلرید به روش مور

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 1, تیتراسیون رسوبی
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:27 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه 1 (تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم

هدف آزمایش :تعیین مقدار سود و سدیم کربنات در حضور محلول هیدرو کلریک اسید

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 1, تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:25 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه (I) (تیتراسیون اسید- باز اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش : اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه, I, تیتراسیون اسید, باز اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:17 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه 1 (تیتراسیون اسید- باز)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

تهیه کننده: مسعود محمدی

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش : تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن      0.1N NaOH

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: تیتراسیون اسید, باز, گزارش کار شیمی تجزیه 1
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:11 ] [ مسعود ]
[ ]

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:35 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی

هدف آزمایش : سولفات مس(II)خالص،اسیدسولفوریک غلیظ، آب مقطر، محلول آمونیاک2مولار

 توجه این گزارش کار در 2 نسخه با روش محاسبات توضیحی نثر روان و محاسباتی ارا<ه شده  هردو را دانلود و ازیکی آموزش و دیگری را مبنای درستبودن محاسباتتان قرار دهید

دانلود این گزارش کار شماره 1 (لطفا کلیک کنید)

دانلود این گزارش کار  شماره 2(لطفا کلیک کنید)

 


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:28 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (تعیین مقدار آهن (II)مجهول توسط 1و10 فنانترولین به طریق طیف سنجی)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: تعیین مقدار آهن (II)مجهول توسط 1و10 فنانترولین به طریق طیف سنجی

هدف آزمایش : محاسبه غلظت نمونه آهن  مجهول به کمک قانون بیر لامبر

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, تعیین مقدار آهن, II, مجهول توسط 1و10 فنانترولین به طریق طیف سنجی
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:21 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (تجزیه طیف نورسنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم دی کرومات)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: تجزیه طیف نورسنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم دی کرومات

هدف آزمایش : محاسبه غلظت نمونه پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم دی کرومات در مخلوط آنها  به کمک تجزیه طیف نورسنجی

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, تجزیه طیف نورسنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم د
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:19 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (بررسی قانون بیر لامبر)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: بررسی قانون بیر لامبر

هدف آزمایش : محاسبه غلظت نمونه مجهول به کمک قانون بیر لامبر

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, بررسی قانون بیر لامبر
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:17 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (محاسبه غلظت نمونه Na به کمک روش نمودار درجه بندی با دستگاه flame photo

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: اندازه گیری سدیم به روش نمودار درجه بندی با دستگاه flame photo meter

هدف آزمایش : محاسبه غلظت نمونه Na به کمک روش نمودار درجه بندی با دستگاه flame photo meter

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, محاسبه غلظت نمونه Na به کمک روش نمودار درجه بندی ب
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:16 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی (دستگاه اسپکتوفتومتر )

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان: معرفی و بررسی ساختار دستگاه اسپکتوفتومتر

هدف آزمایش : بررسی ساختار و نحوه کار با اسپکتوفتومتر

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: دستگاه اسپکتوفتومتر, گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:12 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 2 (تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (II)

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات با فرمول شیمیایی

با فرمول شیمیایی:

[Co (NH3)4 CO3 [NO3  

هدف آزمایش : آشنایی با نحوه تشکیل کمپلکس ها از طریق تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات به وسیله آمونیاکی  کردن محلول کربنات آمونیوم و افزایش آن به محلول نیترات کبالت (II)،اکسید کردن آن با آب اکسیژنه30%.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی معدنی 2, تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت, III, نیترات, کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 18:7 ] [ مسعود ]
[ ]

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1

[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:24 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 1 (تهیه نمک مضاعف)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تهیه نمک مضاعف

هدف آزمایش:هدف از انجام این آزمایش تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیم مس(II) و نمک مضاعف سولفات آمونیم نیکل(II) و کمپلکس تترا آمین مس(II) و مقایسه پاره ای از خواص نمک ساده، نمک مضاعف و نمک کمپلکس و همچنین تهیه زاج های کروم، آلومینیوم و آهن با استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی رشد بلوری آن ها می باشد

 

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه نمک مضاعف, گزارش کار شیمی معدنی 1
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:20 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 1 (تهیه کمپلکس تترا آمین مس (II) سولفات I آبه)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تهیه کمپلکس تترا آمین مس (II)سولفات

هدف آزمایش:تهیه کمپلکس تترا آمین مس (II) سولفات I آبه

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه کمپلکس تترا آمین مس, II, سولفات I آبه, گزارش کار شیمی معدنی 1
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:18 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 1 (تهيه زاج )

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تهيه زاج

هدف آزمایش:هدف از انجام اين آزمايش تهيه زاج با استفاده از واکنشگرهای  لازم و بررسی رشد بلوری آنها می باشد

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهيه زاج, گزارش کار شیمی معدنی 1
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:15 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 1 ( تهیه رنگدانه زرد کروم(PbCrO4))

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

 

هدف آزمایش:هدف از انجام این آزمایش تهیه : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

 استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی فاز های ایجاد شده می باشد.

 

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه رنگدانه زرد کروم, PbCrO4
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:14 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی معدنی 1 (تهیه بوریک اسید)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تهیه بوریک اسید

هدف آزمایش: هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام می دهيم.

 

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی معدنی 1, تهیه بوریک اسید, fوریک اسید
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 15:12 ] [ مسعود ]
[ ]

مجموعه گزارش کار های آزمایشگاه شیمی آلی 2

[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 8:49 ] [ مسعود ]
[ ]

گزارش کار شیمی آلی (II) (ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید)

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

                                                                                                                 

تهیه کننده: مسعود محمدی

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید.

هدف آزمایش : بررسی روش ایزومراسیون( ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید.)

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی, II, ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید, مالئیک اسید, ایز
[ پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 8:45 ] [ مسعود ]
[ ]