دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی(II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام.

 

عنوان آزمایش : تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات 

هدف آزمایش : آشنایی با نحوه تشکیل کمپلکس ها از طریق تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات به وسیله آمونیاکی  کردن محلول کربنات آمونیوم و افزایش آن به محلول نیترات کبالت (II)،اکسید کردن آن با آب اکسیژنه30%.

 

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی معدنی2, تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت, III, نیترات

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 13:16 | نویسنده : مسعود |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه(II)

این مجموعه شامل آزمایشهای :

1. تیتراسیون PH- سنجی اسید ضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی

2. تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

3. تیتراسیون phمتری اسد3 ظرفیتی با باز قوی
4. تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف با باز ضعیف و تعیین ثابت اسیدی

5. تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف و باز قوی

6. تیتراسیون هدایت سنجی اسید قوی و باز قوی

میباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام


عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید قوی با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثا

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 13:1 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, سنجی اسید قوی, باز قوی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 12:59 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- متری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, متری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 12:58 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: رسم منحنی تغییرات PH اسید ضعیف با باز قوی ، تعیین غلظت اسید و محاسبه ثابت تفکیک اسیدی.

 

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 12:55 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید ضعیف با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف با باز قوی و تعیین

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 12:51 | نویسنده : مسعود |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1


این مجموعه شامل آزمایشهای :

1.اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول

2.تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن 0.1N NaO

3.تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم

4.تیتراسیون رسوبی


میباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 19:11 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش : تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن        0.1N NaOHدانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید, باز

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 19:2 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش: اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید, باز

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 19:0 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

نام آزمایش :                                                                                                             

تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم

 

هدف آزمایش:

    تعیین مقدار سود و سدیم کربنات در حضور محلول هیدرو کلریک اسید

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:59 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :آسپرین

هدف آزمایش : تهیه آسپرین.
دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, تهیه آسپرین

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:47 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :تهيه دي بنزال استون

هدف آزمایش : آشنايي با تهيه دي بنزال استوندانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, تهيه دي بنزال استون

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:43 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه استو فنون اکسیم.

هدف آزمایش :بررسی و تهیه استو فنون اکسیم.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه استو فنون اکسیم

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:42 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :پاک کننده ها(صابون)

هدف آزمایش : تهیه صابون و بررسی آن.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, صابون

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:41 | نویسنده : مسعود |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی (II)این مجموعه شامل آزمایشهای :

1. اکسایش

2.  تهیه استو فنون اکسیم.

3.تهيه دي بنزال استون

4.ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید.

5. صابون

6.آسپرینمیباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 2

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:38 | نویسنده : مسعود |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی (I)


این مجموعه شامل آزمایشهای :

1.تهیه بوریک اسید

2.تهیه نمک مضاعف
3.تهیه رنگدانه زرد کروم(PbCrO4)
4.تهیه زاج

میباشد.دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی, I

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:34 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه بوریک اسید

هدف آزمایش : هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام می دهيم.

 


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه بوریک اسید

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:27 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه نمک مضاعف

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیم مس(II) و نمک مضاعف سولفات آمونیم نیکل(II) و کمپلکس تترا آمین مس(II) و مقایسه پاره ای از خواص نمک ساده، نمک مضاعف و نمک کمپلکس و همچنین تهیه زاج های کروم، آلومینیوم و آهن با استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی رشد بلوری آن ها می باشد


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه نمک مضاعف

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:25 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

 
دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه رنگدانه زرد کروم, PbCrO4

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:23 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه زاج

هدف آزمایش : هدف از انجام اين آزمايش تهيه زاج با استفاده از واکنشگرهای  لازم و بررسی رشد بلوری آنها می باشد


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه زاج

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:20 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه کمپلکس تترا آمین مس (II)سولفات

هدف آزمایش : تهیه کمپلکس تترا آمین مس (II) سولفات I آبهدانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه کمپلکس تترا آمین مس, II, سولفات I آبه

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:17 | نویسنده : مسعود |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی (I)


این مجموعه شامل آزمایشهای :

1.تعیین نقطه ذوب
2.تعیین نقطه جوش3.میز نیرو
3.تبلور
4.تقطیر

میباشد.


دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:11 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش  تقطیر

هدف آزمایش : آشنایی با  تقطیر و جدا و خالص سازی مایعات ناخالص

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:4 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش  تقطیر

هدف آزمایش : آشنایی با  تقطیر و جدا و خالص سازی مایعات ناخالص

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 1, تقطیر

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 18:1 | نویسنده : مسعود |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش  تبلور

هدف آزمایش : آشنایی با  تبلور

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)

 

 


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 1, تبلور

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 17:57 | نویسنده : مسعود |

مجموعه گزارش کار های آزمایشگاه رشته شیمی تهیه شده توسط بنده.

این گزارش کار ها شامل آزمایشگاه های زیر می باشند:

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 2

آزمایشگاه شیمی آلی 1

آزمایشگاه شیمی آلی2

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

 آزمایشگاه شیمی معدنی2

 

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 1(رشته شیمی)

دانلود


برچسب‌ها: گزارش کار

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 16:46 | نویسنده : مسعود |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی عمومی (I)

 

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلام

عنوان آزمایش : تیتراسیون اکسایش کاهش

هدف آزمایش:تعیین غلظت آهن است که با استفاده از تیتراسیون اکسایش-کاهش به روش منگانومتری قابل محاسبه است.

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 

 


برچسب‌ها: گزارش کار تیتراسیون اکسایش کاهش

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آبان 1392 | 10:45 | نویسنده : مسعود |

آزمایشگاه شیمی آلی

 

 

آلکن ها می توانند با هالوژن ها واکنش افزایشی دهند و به دنبال آن دی هالو آلکان ها را تشکیل دهند. ترتیب واکنش پذیری هالوژن ها به صورت زیر می باشد:

ید< برم < کلر


برچسب‌ها: آزمایش, شیمی آلی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 | 19:6 | نویسنده : مسعود |
  دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (I)

                                                                                              تهیه کننده: مسعود محمدی

کد گروه درس:02

ایمیل: tbr.masoud@gmail.com

http://www.chemistrypnu9.blogfa.com وبلاگ:

تاریخ انجام آزمایش:15/7/1392       ساعت:14:15/11:45

 محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

نام استاد: دکتر نیک سرشت

کارشناس آزمایشگاه:خانم عرفانی

شماره آزمایش:1

عنوان آزمایش : تعیین نقطه ذوب ترکیب بنزوئیک اسید

هدف آزمایش : آشنایی با روشهای تعیین نقطه ذوب مواد جامد

دانلود این گزارش کار (لطفا کلیک کنید)

 

 


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی, I, تعیین نقطه ذوب, ترکیب بنزوئیک اسید

تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر 1392 | 12:50 | نویسنده : مسعود |